37שניות
:
45דקות
:
7שעות
:
-1152ימים
לגמר ההרשמה

מלאי הדירות

לצפייה במלאי הדירות לחץ על הבניין הרצוי
בניין 6

מחירי הדירות המפורסמים באתר אינם סופיים. המחירים יעודכנו בהתאם לתוספת חניות ו/או מחסנים שיוצמדו לדירות, ככל ויוצמדו, בהתאם להוראות המכרז והיתר הבניה שיתקבל. בנוסף, מחיר הדירה (לרבות מחירי התוספות כאמור, ככל שרלוונטי) הינו צמוד למדד תשומות הבניה, מדד ינואר 2019 שפורסם ב 15.2.19, ויעודכן בהתאם למדד הידוע ביום בחירת הדירה.

עקב התקדמות העבודות,
בחירות הפריטים נעשו ע"י הקבלן.
הבחירות הינן בהתאם ובכפוף למפרט המכר.
לפיכך אין באפשרות הזוכה להוסיף/לשנות/להסיר/לערוך כל שינוי בדירות.

קומה 0
דירה מספר 1 GA2 5 חדרים 1,968,743 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 2 GW2 5 חדרים 1,750,622 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 3 GC5 3 חדרים 1,228,570 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 1
דירה מספר 4 A2 5 חדרים 1,405,001 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 5 A2 5 חדרים 1,405,001 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 6 W2 5 חדרים 1,434,402 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 7 C4 3 חדרים 857,670 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 8 C5 3 חדרים 870,435 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 2
דירה מספר 9 A2 5 חדרים 1,405,001 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 10 A2 5 חדרים 1,405,001 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 11 W2 5 חדרים 1,456,058 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 12 C4 3 חדרים 857,670 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 13 C5 3 חדרים 870,435 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 3
דירה מספר 14 A2 5 חדרים 1,405,001 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 15 A2 5 חדרים 1,405,001 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 16 W2 5 חדרים 1,442,046 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 17 C4 3 חדרים 857,670 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 18 C5 3 חדרים 870,435 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 4
דירה מספר 19 A2 5 חדרים 1,405,001 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 20 A2 5 חדרים 1,405,001 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 21 W2 5 חדרים 1,434,402 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 22 C4 3 חדרים 857,670 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 23 C5 3 חדרים 870,435 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 5
דירה מספר 24 A2 5 חדרים 1,405,001 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 25 A2 5 חדרים 1,405,001 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 26 W2 5 חדרים 1,434,402 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 27 C4 3 חדרים 857,670 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 28 B2 4 חדרים 1,272,746 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 6
דירה מספר 29 A2 5 חדרים 1,405,001 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 30 A2 5 חדרים 1,405,001 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 31 W2 5 חדרים 1,434,402 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 32 C4 3 חדרים 857,670 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 33 B2 4 חדרים 1,272,746 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 7
דירה מספר 34 A2 5 חדרים 1,405,001 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 35 A2 5 חדרים 1,405,001 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 36 W2 5 חדרים 1,434,402 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 37 C4 3 חדרים 857,670 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 38 B2 4 חדרים 1,272,746 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 8
דירה מספר 39 A2 5 חדרים 1,405,001 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 40 A2 5 חדרים 1,405,001 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 41 W2 5 חדרים 1,434,402 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 42 C4 3 חדרים 857,670 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 43 B2 4 חדרים 1,272,746 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 9
דירה מספר 44 A2 5 חדרים 1,405,001 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 45 A2 5 חדרים 1,405,001 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 46 W2 5 חדרים 1,442,046 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 47 C4 3 חדרים 857,670 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 48 B2 4 חדרים 1,272,746 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 10
דירה מספר 49 A2 5 חדרים 1,405,001 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 50 A2 5 חדרים 1,405,001 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 51 W2 5 חדרים 1,434,402 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 52 C4 3 חדרים 857,670 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 53 B2 4 חדרים 1,272,746 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 11
דירה מספר 54 A2 5 חדרים 1,405,001 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 55 A2 5 חדרים 1,405,001 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 56 W2 5 חדרים 1,434,402 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 57 C4 3 חדרים 857,670 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 58 B2 4 חדרים 1,272,746 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 12
דירה מספר 59 A2 5 חדרים 1,405,001 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 60 A2 5 חדרים 1,405,001 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 61 W2 5 חדרים 1,434,402 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 62 C4 3 חדרים 857,670 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 63 B2 4 חדרים 1,272,746 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 13
דירה מספר 64 A2 5 חדרים 1,405,001 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 65 A2 5 חדרים 1,405,001 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 66 W2 5 חדרים 1,434,402 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 67 C4 3 חדרים 857,670 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 68 B2 4 חדרים 1,272,746 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 14
דירה מספר 69 A2 5 חדרים 1,405,001 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 70 A2 5 חדרים 1,425,927 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 71 W2 5 חדרים 1,434,402 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 72 C4 3 חדרים 857,670 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 73 B2 4 חדרים 1,272,746 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 15
דירה מספר 74 A2 5 חדרים 1,405,001 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 75 A2 5 חדרים 1,405,001 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 76 W2 5 חדרים 1,434,402 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 77 C4 3 חדרים 857,670 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 78 B2 4 חדרים 1,272,746 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 16
דירה מספר 79 A2 5 חדרים 1,405,001 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 80 A2 5 חדרים 1,405,001 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 81 W2 5 חדרים 1,434,402 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 82 C4 3 חדרים 857,670 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 83 B2 4 חדרים 1,272,746 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 17
דירה מספר 84 A2 5 חדרים 1,405,001 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 85 A2 5 חדרים 1,405,001 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 86 W2 5 חדרים 1,434,402 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 87 C4 3 חדרים 857,670 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 88 B2 4 חדרים 1,272,746 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 18
דירה מספר 89 A2 5 חדרים 1,405,001 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 90 A2 5 חדרים 1,405,001 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 91 W2 5 חדרים 1,434,402 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 92 C4 3 חדרים 857,670 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 93 B2 4 חדרים 1,272,746 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 19
דירה מספר 94 A2 5 חדרים 1,405,001 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 95 A2 5 חדרים 1,405,001 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 96 W2 5 חדרים 1,434,402 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 97 C4 3 חדרים 857,670 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 98 B2 4 חדרים 1,272,746 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 20
דירה מספר 99 A2 5 חדרים 1,405,001 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 100 A2 5 חדרים 1,425,927 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 101 W2 5 חדרים 1,434,402 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 102 C4 3 חדרים 857,670 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 103 B2 4 חדרים 1,272,746 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 21
דירה מספר 104 MP3 5 חדרים 1,411,279 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 105 MP3 5 חדרים 1,411,279 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 106 W2 5 חדרים 1,434,402 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 107 C4 3 חדרים 857,670 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 108 B2 4 חדרים 1,272,746 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 22
דירה מספר 109 MP3 5 חדרים 1,411,279 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 110 MP3 5 חדרים 1,411,279 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 111 W2 5 חדרים 1,434,402 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 112 C4 3 חדרים 857,670 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 113 B2 4 חדרים 1,272,746 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 23
דירה מספר 114 MP3 5 חדרים 1,411,279 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 115 MP3 5 חדרים 1,411,279 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 116 W2 5 חדרים 1,434,402 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 117 YC4 3 חדרים
דירה מספר 118 YB2 4 חדרים
קומה 24
דירה מספר 119 YMP3 5 חדרים
דירה מספר 120 YMP3 5 חדרים
דירה מספר 121 YW2 5 חדרים
דירה מספר 122 YC4 3 חדרים
דירה מספר 123 YB2 4 חדרים
קומה 25
דירה מספר 124 YMP3 5 חדרים
דירה מספר 125 YMP3 5 חדרים
דירה מספר 126 YW2 5 חדרים
דירה מספר 127 YC4 3 חדרים
דירה מספר 128 YB2 4 חדרים
קומה 26
דירה מספר 129 YMP3 5 חדרים
דירה מספר 130 YMP3 5 חדרים
דירה מספר 131 YW2 5 חדרים
דירה מספר 132 YC4 3 חדרים
דירה מספר 133 YB2 4 חדרים
קומה 27
דירה מספר 134 YMP3 5 חדרים
דירה מספר 135 YMP3 5 חדרים
דירה מספר 136 YP6 5 חדרים
דירה מספר 137 YP7 5 חדרים
קומה 28
דירה מספר 138 YP8 6 חדרים
דירה מספר 139 YP9 חדרים

צור קשר
פרשקובסקי רקפות ראשל"צ