44שניות
:
22דקות
:
7שעות
:
-1152ימים
לגמר ההרשמה

מלאי הדירות

לצפייה במלאי הדירות לחץ על הבניין הרצוי
בניין 1

מחירי הדירות המפורסמים באתר אינם סופיים. המחירים יעודכנו בהתאם לתוספת חניות ו/או מחסנים שיוצמדו לדירות, ככל ויוצמדו, בהתאם להוראות המכרז והיתר הבניה שיתקבל. בנוסף, מחיר הדירה (לרבות מחירי התוספות כאמור, ככל שרלוונטי) הינו צמוד למדד תשומות הבניה, מדד ינואר 2019 שפורסם ב 15.2.19, ויעודכן בהתאם למדד הידוע ביום בחירת הדירה.

עקב התקדמות העבודות,
בחירות הפריטים נעשו ע"י הקבלן.
הבחירות הינן בהתאם ובכפוף למפרט המכר.
לפיכך אין באפשרות הזוכה להוסיף/לשנות/להסיר/לערוך כל שינוי בדירות.

קומה 0
דירה מספר 1 YGA 5 חדרים
דירה מספר 2 YGB 4 חדרים
דירה מספר 3 GC1 3 חדרים 1,197,625 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 1
דירה מספר 4 A 5 חדרים 1,427,745 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 5 A 5 חדרים 1,428,609 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 6 B 4 חדרים 1,211,840 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 7 C 3 חדרים 869,209 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 8 C1 3 חדרים 869,587 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 2
דירה מספר 9 A 5 חדרים 1,423,200 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 10 A 5 חדרים 1,429,121 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 11 B 4 חדרים 1,241,862 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 12 C 3 חדרים 860,672 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 13 B 4 חדרים 1,235,975 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 3
דירה מספר 14 A 5 חדרים 1,420,710 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 15 A 5 חדרים 1,405,302 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 16 B 4 חדרים 1,241,862 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 17 C 3 חדרים 860,672 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 18 B 4 חדרים 1,235,975 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 4
דירה מספר 19 A 5 חדרים 1,419,465 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 20 A 5 חדרים 1,429,121 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 21 YB 4 חדרים
דירה מספר 22 C 3 חדרים 860,672 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 23 B 4 חדרים 1,235,975 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 5
דירה מספר 24 A 5 חדרים 1,419,465 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 25 A 5 חדרים 1,438,311 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 26 B 4 חדרים 1,241,862 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 27 C 3 חדרים 860,672 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 28 B 4 חדרים 1,235,975 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 6
דירה מספר 29 A 5 חדרים 1,418,496 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 30 A 5 חדרים 1,436,067 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 31 B 4 חדרים 1,241,862 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 32 C 3 חדרים 860,672 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 33 B 4 חדרים 1,235,975 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 7
דירה מספר 34 A 5 חדרים 1,417,855 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 35 A 5 חדרים 1,424,208 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 36 B 4 חדרים 1,241,862 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 37 C 3 חדרים 860,672 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 38 B 4 חדרים 1,243,720 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 8
דירה מספר 39 A 5 חדרים 1,413,405 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 40 A 5 חדרים 1,443,390 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 41 YB 4 חדרים
דירה מספר 42 C 3 חדרים 860,799 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 43 B 4 חדרים 1,236,311 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 9
דירה מספר 44 A 5 חדרים 1,409,504 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 45 A 5 חדרים 1,418,958 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 46 B 4 חדרים 1,241,862 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 47 C 3 חדרים 860,672 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 48 YB 4 חדרים
קומה 10
דירה מספר 49 A 5 חדרים 1,418,580 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 50 A 5 חדרים 1,409,444 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 51 YB 4 חדרים
דירה מספר 52 C 3 חדרים 860,799 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 53 YB 4 חדרים
קומה 11
דירה מספר 54 A 5 חדרים 1,411,295 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 55 A 5 חדרים 1,421,297 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 56 B 4 חדרים 1,241,862 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 57 C 3 חדרים 860,672 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 58 YB 4 חדרים
קומה 12
דירה מספר 59 A 5 חדרים 1,422,070 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 60 A 5 חדרים 1,452,515 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 61 B 4 חדרים 1,241,862 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 62 C 3 חדרים 860,672 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 63 B 4 חדרים 1,235,975 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 13
דירה מספר 64 A 5 חדרים 1,421,963 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 65 A 5 חדרים 1,431,493 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 66 B 4 חדרים 1,241,862 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 67 C 3 חדרים 860,672 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 68 B 4 חדרים 1,235,975 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 14
דירה מספר 69 A 5 חדרים 1,421,963 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 70 A 5 חדרים 1,426,403 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 71 B 4 חדרים 1,241,862 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 72 C 3 חדרים 860,672 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 73 B 4 חדרים 1,235,975 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 15
דירה מספר 74 A 5 חדרים 1,420,700 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 75 A 5 חדרים 1,426,403 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 76 B 4 חדרים 1,241,862 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 77 C 3 חדרים 860,672 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 78 B 4 חדרים 1,235,975 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 16
דירה מספר 79 MP1 5 חדרים 1,466,791 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 80 MP1 5 חדרים 1,459,937 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 81 B 4 חדרים 1,241,862 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 82 C 3 חדרים 860,672 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 83 B 4 חדרים 1,235,975 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 17
דירה מספר 84 MP1 5 חדרים 1,456,993 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 85 YMP1 5 חדרים
דירה מספר 86 B 4 חדרים 1,241,862 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 87 C 3 חדרים 860,799 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 88 B 4 חדרים 1,235,975 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 18
דירה מספר 89 YMP1 5 חדרים
דירה מספר 90 YMP1 5 חדרים
דירה מספר 91 B 4 חדרים 1,241,862 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 92 C 3 חדרים 860,799 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 93 B 4 חדרים 1,235,975 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 19
דירה מספר 94 YMP1 5 חדרים
דירה מספר 95 YMP1 5 חדרים
דירה מספר 96 B 4 חדרים 1,241,862 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 97 C 3 חדרים 860,799 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 98 B 4 חדרים 1,235,975 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 20
דירה מספר 99 YMP1 5 חדרים
דירה מספר 100 YMP1 5 חדרים
דירה מספר 101 B 4 חדרים 1,241,862 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 102 C 3 חדרים 860,799 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
דירה מספר 103 B 4 חדרים 1,235,975 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 21
דירה מספר 104 YMP1 5 חדרים
דירה מספר 105 YMP1 5 חדרים
דירה מספר 106 YP1 5 חדרים
דירה מספר 107 YP2 5 חדרים 2,160,000 ש״ח * לצפייה בתוכנית דירה
קומה 22
דירה מספר 108 YP3 6 חדרים
דירה מספר 109 YP3 6 חדרים

צור קשר
פרשקובסקי רקפות ראשל"צ